تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

ارزیابی آزمایشگاهی میرایی ویسکوز معادل در تیرهاي بتن آرمه خودتراکم حاوي الیافشناسه محصول: 507013
موجود

ارزیابی آزمایشگاهی میرایی ویسکوز معادل در تیرهاي بتن آرمه خودتراکم حاوي الیاف

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

ارزیابی آزمایشگاهی میرایی ویسکوز معادل در تیرهاي بتن آرمه خودتراکم حاوي الیاف

ارزیابی آزمایشگاهی میرایی ویسکوز معادل در تیرهاي بتن آرمه خودتراکم حاوي الیاف

جهت اجتناب از فروپاشی سازه و همچنین کاهش هزینۀ تعمیرات پس از زمین لرزه، اکثر آیین نامه هاي طراحی بر روي شکل پذیري کافی سازه تمرکز کرده اند. اتلاف بخش اعظمی از انرژي لرزه اي وارد شده به سازه و در پی آن میرایی ویسکوزمعادل بالا، یک فاکتور مهم جهت دستیابی به یک سازه مقاوم لرزه اي است. در این مقاله، نتایج مطالعۀ آزمایشگاهی جهت
ارزیابی میرایی ویسکوز معادل تیر بتن آرمۀ خودتراکم حاوي تسلیح کننده هاي الیافی ارائه شده است. دو نوع الیاف فولادي وپلیفینیل سولفاید  مورد بررسی قرار گرفته است  نتایج نشان میدهد که افزودن الیاف موجب افزایش میرایی ویسکوزمعادل میشود. مقایسۀ تأثیر دو نوع الیاف مورد مطالعه در این تحقیق نشان میدهد که بتن خودتراکم حاوي الیاف فولادي، مقادیر میرایی ویسکوز معادل بیشتري را نسبت مقدار متناظر در بتن خودتراکم حاوي الیاف PPS نتیجه می دهد


رفتار لرزه ای سازه های بلند و روش های حل مشکل تأخیر برشی در این سازه هاشناسه محصول: 507052
موجود

رفتار لرزه ای سازه های بلند و روش های حل مشکل تأخیر برشی در این سازه ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

رفتار لرزه ای سازه های بلند و روش های حل مشکل تأخیر برشی در این سازه ها

رفتار لرزه ای سازه های بلند و روش های حل مشکل تأخیر برشی در این سازه ها

خلاصه
سازه قاب محیطی یکی از پیشرفتهترین فرمهاي سازهاي ساختمانهاي بلند میباشد که ضمن بازدهی نسبتاً خوب و اجراي آسان، براي هر ارتفاع
بلندي نیز مناسب می باشند. یکی از مهمترین عیبهاي روش مهاربندي محیطی(لولهاي)، تأخیر برشی میباشد. در این مقاله این مشکل مورد بررسی
قرار گرفته شده است و راهکارهایی براي رفع این مشکل ارائه شده است. در ابتدا اثر تعداد سازههاي بلند در تأخیر برشی مورد بررسی قرار گرفته
شده است. مشاهده شده است از طبقه 30 به بعد، با افزایشتعداد طبقات نسبت نیروي ستونهاي گوشه و میانی ثابت است. سپسسه راهکار براي
رفع مشکل بیان شده و اثر هر کدام از این راه حلها مورد بررسی قرار گرفته است.


مراحل تهیه سازه های بتنی پیش ساخته و نیمه پیش ساختهشناسه محصول: 507055
موجود

مراحل تهیه سازه های بتنی پیش ساخته و نیمه پیش ساخته

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

مراحل تهیه سازه های بتنی پیش ساخته و نیمه پیش ساخته

مراحل تهیه سازه های بتنی پیش ساخته و نیمه پیش ساخته

پاورپوینت مراحل تهیه سازه های بتنی پیش ساخته و نیمه پیش ساخته شامل مراحل ساخت در کارخانه و نصب در کارگاه 


ارزيابي اثر باد بر روي ساختمان هاي با پلان مستطيل شكلشناسه محصول: 507011
موجود

ارزيابي اثر باد بر روي ساختمان هاي با پلان مستطيل شكل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

ارزيابي اثر باد بر روي ساختمان هاي با پلان مستطيل شكل

ارزيابي اثر باد بر روي ساختمان هاي با پلان مستطيل شكل

برآورد دقيق بارهاي طراحي از ملزومات و زيربناي اساسي در طرح هر ساز هاي به شمار مي رود. در حالت كلي ساختمان هاي بلند در مقابل نيروهاي
وارده از باد داراي سه نوع حركت، حركت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حركت پيچشي كه بطور همزمان رخ م يدهد، مي باشند،
ليكن با توجه به ماهيت متغير و غيرثابت باد تحليل ساختمانها در مقابل بار باد را مشكل ميسازد. در اين مطالعه، ابتدا ساختمان بصورت تنها و بدون
همسايگي با ساير ساختمانها تحت تاثير با سرعتهاي مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پاس خهاي بدست آمده با روش هاي ارائه شده
توسط محققين ديگر، مقايسه خواهد شد. استخراج طيف نيروي عرضي بي بعد براي ساختمان مستطيلي بلند با درنظرگرفتن اثر همجواري ساختمان
مجاور و همچنين مقايسه پاسخ طولي حاصل از آزمايشات با رابطه تجربي داونپورت از جمله اهداف اين مطالعه مي باشند.


1
logo-samandehi